THE TRIMEBUTINE EFFECT ON HELICOBACTER PYLORI-RELATED GASTROINTESTINAL TRACT AND BRAIN DISORDERS: A HYPOTHESIS

Boziki M, Grigoriadis N, Papaefthymiou A, Doulberis M, Polyzos SA, Gavalas E, Deretzi G, Karafoulidou E, Kesidou E, Taloumtzis C, Theotokis P, Sofou E, Katsinelos P, Vardaka E, Fludaras I, Touloumtzi M, Koukoufiki A, Simeonidou C, Liatsos C, Kountouras
J. Neurochem Int. 2021 Jan 31:104938. doi: 10.1016/j.neuint.2020.104938. Online ahead of print. PMID: 33535070 Review.
Likewise, it appears to protect against inflammatory signal pathways, involved in inflammatory disorders including brain pathologies. Trimebutine maleate also acts as an antimicrobial agent and exerts opioid agonist effect. …We hereby proposed a possible neuroprot …